Lato obfituje w wydarzenia inwestycyjne w Kujawsko-Pomorskich Inwestycjach Medycznych. 30 czerwca 2021 roku podpisana został umowa na przebudowę i rozbudowę Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku, a już dziś KPIM zakończyły postępowanie w ramach Pomocy Technicznej podpisaniem umowy na opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej niezbędnej do wykonania przebudowy i rozbudowy istniejącego starego budynku głównego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu przy ul. św. Józefa 53-59.

Do zadań wykonawcy będzie należało między innymi opracowanie projektu budowlanego wraz z technologią medyczną, a następnie projektu wykonawczego oraz uzyskanie wszystkich niezbędnych dokumentów urzędowych koniecznych do realizacji zadnia, w tym ostatecznego pozwolenia na budowę.

Zadanie projektowe realizowane będzie w 4 etapach: pierwszym będzie analiza funkcjonalno-techniczna i formalno-prawna możliwości realizacji rozbudowy i przebudowy budynku. Drugi obejmie przedstawienie koncepcji wstępnej w 2 wariantach do wyboru przez zamawiającego, a następnie rozszerzenie wybranej koncepcji wstępnej do koncepcji szczegółowej. Etap trzeci obejmie opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego wraz z technologią medyczną i projekt rozbiórek oraz ostatecznego pozwolenia na rozbiórkę. Ostatnim etapem jest opracowanie projektu wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania, odbioru robót i kosztorysów inwestorskich, zbiorczego zestawienia kosztów oraz wstępnego harmonogramu robót.

Na wykonanie postanowień umowy opiewającej na 4 463 670, 00 zł brutto, wykonawca – konsorcjum Neon – ma 14 miesięcy od daty podpisania umowy. Nie jest to zadanie proste, gdyż projektowany budynek musi być funkcjonalnie i konstrukcyjnie połączony z wybudowanymi w I etapie rozbudowy obiektami – 510 nowym budynkiem głównym H, 520 – administracyjnym, 530 – szpitalem zakaźnym i poradniami. W związku z rozbiórką istniejącego budynku objętego przedmiotem zamówienia wykonawca powinien uzyskać wymagane przepisami prawa uzgodnienia, opinie, pozwolenia i decyzje, a także przeprowadzić całą procedurę związaną z oceną oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji.

Wykonawca jest zobligowany do zaprojektowania pomieszczeń jak najlepiej odpowiadających docelowym potrzebom Szpitala. Znajdą się tam między innymi: położnicza izba przyjęć, zakład diagnostyki laboratoryjnej, bank mleka, oddział kliniczny położnictwa, blok porodowy, blok operacyjny położniczo-ginekologiczny, oddział noworodków; klinika kardiochirurgii z oddziałem łóżkowym, blokiem operacyjnym i oddziałem pooperacyjnym wraz z oddziałem ECMO; oddział teleradioterapii, centrum badawczo-wdrożeniowe i kuchnia szpitalna, a także sala konferencyjna na 300 osób i restauracja.

Za nieco więcej niż rok przedstawiona zostanie wizja w pełni nowoczesnego, funkcjonalnego miasteczka szpitalnego.