INFORMACJA o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty – dotyczy zapytania ofertowego z dnia 16.01.2020 na przeprowadzenie kampanii edukacyjno-prasowej poprzez opracowanie i wydruk broszury informacyjnej oraz jej kolportaż w ramach insertu do prasy ukazującej się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na potrzeby promocji projektu Przebudowa i rozbudowa „Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zamawiający informuje, że po przeprowadzonej analizie złożonych ofert dokonał wyboru najkorzystniejszej z otrzymanych ofert. Kryterium oceny była koncepcja oraz najniższa cena brutto za usługę polegającą na opracowaniu, wydruku i zainsertowaniu do prasy ukazującej się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego broszury informacyjnej. Do realizacji zamówienia Zamawiający wybrał ofertę złożoną przez firmę:

APLAN MEDIA SP. Z O.O.
UL. WRÓBLEWSKIEGO 18
93-578 ŁÓDŹ

Oferowana cena brutto: 89 790,00 zł

Szczegóły na: https://kpim.pl/informacja-o-wyborze-oferty-dotyczy-zapytania-ofertowego-z-dnia-16-01-2020/